Cel i zakres

Miasto. Pamięć i Przyszłość jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, zainicjowanym przez autorów i współpracowników wydawanego od 2008 r. we Wrocławiu kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”. Naszym celem jest dyskusja o Wrocławiu – o mieście, jego mieszkańcach, samorządzie, przestrzeni publicznej. Jesteśmy otwarci na tematy i autorów z różnych ośrodków, zarówno z Polski jak i z zagranicy, tak by rozmowa ta była osadzona w możliwie najszerszym kontekście. Chcemy gromadzić wiedzę i doświadczenia, które będą przydatne Wrocławiowi i innym miastom. W oparciu badania i refleksję naukową pragniemy  stworzyć przestrzeń rzeczowej wymiany poglądów na temat przyszłości miast w odniesieniu zarówno do ich dziedzictwa, jak i nowych wyzwań. Staramy się, by obraz Wrocławia był na naszych łamach możliwie najpełniejszy. Dlatego obok artykułów naukowych publikujemy także eseje, wywiady, kalendaria działalności Rady Miejskiej, bibliografie prac studenckich i naukowych o Wrocławiu, sprawozdania i recenzje. 

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania tekstów, które nie spełniają wymogów Instrukcji wydawniczej.

Polityka otwartego dostępu

Miasto. Pamięć i Przyszłość jest recenzowanym, otwartym czasopismem. Zapewnia otwarty i bezpłatny dostęp do wszystkich tekstów. Zainteresowane osoby mogą czytać teksty i pobierać je bez ograniczeń technicznych. Prawa autorskie do tekstów należą do Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. O ile nie jest określone inaczej, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” udostępnia teksty na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0.

Zgodnie z licencją zainteresowane osoby mogą korzystać z tekstów poprzez kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie, a także zmiany w utworze, w tym tworzenie utworów zależnych w oparciu o utwór, dla dowolnego celu, także komercyjnego. Korzystający z utworu są zobowiązani przestrzegać warunków licencji, tj. podać dane autora i źródło, zakres wprowadzonych zmian oraz udostępniać utwory zależne na tej samej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie tekstu do opublikowania lub za proces wydawniczy.

Proces recenzji

Każdy artykuł poddawany jest tzw. podwójnej, ślepej recenzji: ocenia go anonimowo dwóch recenzentów. Nie są oni członkami zespołu redakcyjnego, nie pozostają w konflikcie interesów z autorami zamówionych artykułów. Jeśli jedna z dwóch zamówionych recenzji jest negatywna dla artykułu, redaktor naczelny może zdecydować o powołaniu trzeciego recenzenta, który również ocenia anonimowo. Recenzenci oceniają artykuły według następujących kryteriów:

  • wartość merytoryczna artykułu, jego wkład w stan wiedzy;
  • zgodność treści artykułu z tytułem;
  • układ artykułu pod względem struktury podziału treści;
  • dobór i wykorzystanie źródeł;
  • strona formalna: poprawność języka, zastosowanie odsyłaczy, bibliografii itd.

Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu podejmuje redaktor naczelny, w porozumieniu z kolegium redakcyjnym i radą naukową.

Zasady etyki publikacyjnej

Zespół redakcyjny Miasta. Pamięci i Przyszłości podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Zespół redakcyjny czasopisma stosuje się w pełni do zasad przedstawionych w zarysie poniżej. Ich celem jest zapewnienie poprawnego, terminowego i uczciwego publikowania tekstów naukowych.

Zasady recenzowania artykułów naukowych i opracowań źródłowych przyjęte przez zespół redakcyjny pozostają w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przestrzegania zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce, a mających na celu zapewnienie uczciwości procesu wydawniczego i zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności po stronie autorów i recenzentów.

W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności po stronie autorów lub recenzentów zespół redakcyjny Miasta. Pamięci i Przyszłości postępuje zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej i stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Decyzja Zespołu Redakcyjnego dotycząca przyjęcia lub odrzucenia tekstu nadesłanego do publikacji zależy całkowicie od oceny jego wartości merytorycznej, oryginalności i jasności przekazu, a także od związku z tematyką Miasta. Pamięci i Przyszłości. Artykuły mogą zostać opublikowane po zaakceptowaniu przez autorów licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0.

Na autorach spoczywa obowiązek zagwarantowania pełnej oryginalności przedłożonych tekstów. W żadnej części nie mogą one stanowić plagiatu lub zawierać fałszywych lub nieuczciwie podanych danych. Autorzy nie mogą również składać do publikacji tekstów, które zostały wcześniej opublikowane w tym samym kształcie. Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich finansowych lub osobistych związków z osobami lub organizacjami, które w sposób niewłaściwy mogłyby wpłynąć na ich pracę. Odnotować należy również wszelkie źródła finansowania lub udział instytucji, w tym instytucji naukowo-badawczych. Zgłaszane do publikacji prace muszą zawierają dane wszystkich autorów, tj. osób mających twórczy wkład w powstanie pracy i jednocześnie nie zawierać danych osób, które takiego wkładu nie wniosły. Wszystkie wymienione osoby muszą zaakceptować przekazanie tekstu do publikacji i biorą odpowiedzialność za tekst. W przypadku prac posiadających więcej niż jednego autora, w imieniu autorów z redakcją kontaktuje się autor główny, który zobowiązany jest przekazywać wszystkie decyzje i ustalenia w sprawie tekstu pozostałym autorom.

Zasady etyczne obowiązujące redakcję

Zespół redakcyjny Miasta. Pamięci i Przyszłości wstępnie kwalifikuje przesłane materiały do publikacji i podejmuje decyzję o skierowaniu ich do procesu recenzyjnego lub odrzucenia. Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania. Nazwiska recenzentów pozostaną anonimowe. Na decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu tekstu w żaden sposób nie może oddziaływać ewentualny konflikt interesów obu stron. Zespół redakcyjny zobowiązany jest do:

  • przestrzegania zasad czasopisma w sprawach dotyczących praw autorskich i plagiatów,
  • dokonania oceny nadesłanych tekstów biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć oraz orientację seksualną autorów,
  • rozpatrzenia wszelkich nieetycznych działań wydawniczych, nawet jeśli do ich ujawnienia dojdzie wiele lat od daty publikacji.

Zasady etyczne obowiązujące recenzentów

Recenzenci nie powinni być zaangażowani w proces recenzyjny tekstów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wywołać konflikt interesów wynikający ze współpracy lub jakichkolwiek innych wzajemnych relacji z autorami. Recenzent zobowiązany jest do zachowania obiektywności i powstrzymania się od osobistej krytyki. Recenzent zawsze powinien uzasadnić swoją ocenę przedstawiając własną argumentację. Recenzent zobowiązany jest do zachowania poufności w sprawie powierzonej mu pracy, w tym niewykorzystywania fragmentów pracy lub stwierdzeń zawartych w tej pracy.

Historia czasopisma

Czasopismo naukowe Miasto. Pamięć i Przyszłość powstało w 2016 r. i od tego czasu jest wydawane regularnie przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, zarówno w wersji drukowanej, jak i w Internecie.