Przemiany ludnościowe we Wrocławiu po 1945 r.

  • Elżbieta Stańczyk Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: demografia, Wrocław, migracje, przyrost naturalny, niż demograficzny

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie kierunku i skali obserwowanych, specyficznych zmian w stanie i strukturze ludności Wrocławia na przestrzeni ostatnich 70 lat w świetle wybranych danych statystycznych. Zasadniczym źródłem informacji są dane zbierane i gromadzone przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu, w szczególności opracowania statystyczne wyników sprawozdawczości bieżącej w zakresie badań demograficznych oraz wyników powszechnych spisów ludnościowych. Analizę uzupełniono zaprezentowaniem prognozy ludności (stanu i struktury ludności, kształtowania się trendów składowych ruchu naturalnego) na lata 2017–2030 na postawie badań metodologicznych prowadzonych przez GUS w latach 2013–2014.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Elżbieta Stańczyk, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność - demografia; do 2005 r. pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie główny specjalista Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych, gdzie zajmuje się inicjowaniem i prowadzeniem analiz statystycznych sytuacji społeczno- gospodarczej i środowiskowej regionu, w tym opracowywaniem publikacji o charakterze analitycznym oraz informacyjnym. Jej zainteresowania badawcze to m.in. współzależności rozwojowe procesów demograficznych z innymi procesami i zjawiskami społeczno-ekonomicznymi, przebieg zjawisk demograficznych w ujęciu historycznym, metody analizy zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Autor ponad 35 publikacji naukowych, w tym czterech publikacji książkowych.

Bibliografia

1939–1945 Pro memoria, Warszawa, GUS, 2015.

E. Czapiewski, R. Nowakowski, Wokół podziałów administracyjnych Wrocławia i dyskusji nad reformą rad osiedlowych, „Miasto. Pamięć i Przyszłość. Wrocławski Rocznik Samorządowy”, nr 1 (2016), Wrocław.

Dojazdy do pracy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Warszawa, GUS, 2014, s. 27–28; http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/dojazdy-do-pracy-nsp-2011,7,1.html.

Z. Hasińska, E. Stańczyk, Mobilność przestrzenna ludności a zatrudnienie w województwie dolnośląskim, [w:] Sytuacja demograficzna w Polsce, raport Rządowej Rady Ludnościowej, Warszawa 2017, w druku.

Ludność i procesy demograficzne we Wrocławiu w latach 1989–1994, Wrocław, Wojewódzki Urząd
Statystyczny, 1995.

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w 2016 r., Wrocław, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 2017.

Migracje ludności m. Wrocław. Narodowy Spis Powszechny 8 XII 1970, Ludność, z. 30, Warszawa,
GUS,1973.

Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa dolnośląskiego. NSP Ludności i Mieszkań 2011, Wrocław, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 2014.

Narodowy Spis Powszechny z dnia 3 grudnia 1950. Struktura zawodowa i demograficzna ludności. Indywidualne gospodarstwa rolne. Województwo wrocławskie, Warszawa, GUS, 1954.

Prognoza ludności gmin na lata 2017–2030, Warszawa, GUS, 2016, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/.

Rozwój terytorialny, [w:] Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2006.

Spis Ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną 1995. Ludność. Warunki mieszkaniowe. M. Wrocław, Wrocław, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 1996.

Wrocław w 35-leciu na tle dużych miast Polski, Studia i materiały nr 10, Warszawa, GUS, 1980.

Wrocław w liczbach 1945–1970, Wrocław, Miejski Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 1970.

Statystyka miasta Wrocławia, z. 1, Ludność 1946–1965, Wrocław, Miejski Urząd Statystyczny we
Wrocławiu, 1966.

Akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany granic miast Krakowa, Poznania i Wrocławia, Dz.U. 1972 Nr 50 poz. 323.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie zmiany granic miasta Wrocławia i powiatu trzebnickiego w województwie wrocławskim, Dz.U. 1970, Nr 8, poz.70.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59.

Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa, Dz.U. 1950 r. Nr 28, poz. 255.

Źródła danych statystycznych

Dolnośląski Rocznik Statystyczny 1963 (m. Wrocławia i woj. wrocławskiego), Wrocław, Miejski Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 1963.

Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium, Warszawa, GUS, 1994.

Rocznik Statystyczny Miasta Wrocławia 1967, Wrocław, Miejski Urząd Statystyczny, 1967.
Opublikowane
2017-12-31
Jak cytować
Stańczyk, E. (2017) „Przemiany ludnościowe we Wrocławiu po 1945 r.”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 20, s. 13-36. doi: 10.26774/mpp.32.
Dział
Artykuły