Ukraińcy we Wrocławiu – próba ujęcia statystycznego

  • Rafał Nowakowski Dolnośląska Szkoła Wyższa, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  • Grzegorz Strauchold Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Słowa kluczowe: demografia, Wrocław, Ukraina, migracje, mniejszości, Ukraińcy, mieszkalnictwo, edukacja

Abstrakt

Wrocław jest jednym z miast, które są atrakcyjnym miejscem imigracji obywateli Ukrainy. Szacuje się według różnych statystyk, że we Wrocławiu i okolicach pracuje, żyje i mieszka ok. 100 tys. Ukraińców. Jest to zjawisko dość nowe – jak dotąd pozostające poza głównym nurtem zainteresowań badawczych. Artykuł jest próbą prezentacji zjawiska w kontekście aktywności zawodowej Ukraińców w mieście, a także ich życiowych wyborów. W tym celu zebrano i przedstawiono głównie dane z Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miejskiego Wrocławia i Urzędu Stanu Cywilnego. Informacje te pozwalają określić wpływ nowych mieszkańców Wrocławia na zmiany społeczno-demograficzne w mieście w różnej perspektywie czasowej, ich wpływ na potencjał społeczno-gospodarczy stolicy regionu, w tym również na oświatę.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogramy autorów

Rafał Nowakowski, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

historyk, politolog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo związany z administracją publiczną, naukowo z Dolnośląską Szkołą Wyższą. Współpracownik Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Autor ponad 30 publikacji naukowych dotyczących m.in. miasta i samorządu Wrocławia, współpracy polsko-saksońskiej. Jest autorem plansz tematycznych w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Współautor publikacji pt. „Anatomia sukcesu miasta. Wrocław i jego samorząd w latach 1990–2015”, Wrocław 2016. Zastępca red. nacz. i sekretarz Rady Naukowej rocznika „Miasto. Pamięć i Przyszłość”.

Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

jest kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej i Pracowni Atlasu Historycznego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem blisko 400 publikacji, pięciu samodzielnych książek i szeregu atlasów historycznych. Interesuje go historia XIX i XXI wieku w Europie Środkowo- Wschodniej, regionalistyka, geografia i kartografia historyczna.

Bibliografia

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. poz. 588).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób
niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały
naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2017 poz. 1655).

Porozumienie między Starostą Wrocławskim a Prezydentem Wrocławia z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. 2005 r. nr 18, poz. 454).

Dokumenty, materiały i opracowania urzędów

Urząd Miejski Wrocławia, Departament Edukacji, Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Urząd Miejski Wrocławia, Departament Edukacji, Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, Dział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje

Olga Chrebor, Ukrainians seek a Polish dream in Wrocław, „New Eastern Europe” 2018, nr 1.

Prasa

J. Ceglarz, Ukraińcy ruszyli po mieszkania w Polsce. Rekordowa sprzedaż, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/sprzedaz-mieszkancudzoziemcom,
144,0,2317712.html (dostęp: 4 XI 2017 r.)

M. Joks, Obcokrajowcy kupują coraz więcej mieszkań we Wrocławiu, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,21821082,obcokrajowcy-kupuja-coraz-
wiecej-mieszkan-we-wroclawiu.html (dostęp: 4 XI 2017).

M. Leśnik, M. Kisiel, Co dziesiąty z Ukrainy, „Wroclife” nr 9/2017 (grudzień)

T. Matejuk, Mieszkanie dla cudzoziemca. Kupić czy wynająć? „Wroclife” (Summer Specjal Edition) 2017

U. Mirowska-Łoskot, Przedsiębiorcy wolą zatrudniać na czarno, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 133 z 12 07 2017 r.

https://www.wroclaw.pl/obcokrajowcy-we-wroclawiu-przedszkola-szkoly-uczelnie-nauka-polskiego1 (dostęp: 29 XII 2017).
Opublikowane
2017-12-31
Jak cytować
Nowakowski, R. i Strauchold, G. (2017) „Ukraińcy we Wrocławiu – próba ujęcia statystycznego”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 20, s. 51-62. doi: 10.26774/mpp.34.
Dział
Artykuły