System Informacji Przestrzennej jak narzędzie wspomagające proces planistyczny i decyzyjny w samorządzie

  • Iwona Małgorzata Nakonieczna brak
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego, zadania własne i zlecone, dane przestrzenne, systemy informacji przestrzennej, GIS, planowanie przestrzenne, wydawanie decyzji, analizy, monitoring, zarządzanie

Abstrakt

Dzisiejsze czasy nazywane erą społeczeństwa informacyjnego są mocno ukierunkowane na zdobywanie, posługiwanie się i udostępnianie informacji. Coraz większą rolę odgrywa informacja przestrzenna, uzyskiwana w drodze interpretacji danych przestrzennych. Dane przestrzenne pozyskiwane przez jednostki samorządu terytorialnego, wykorzystane do umiejętnie przeprowadzonych analiz przestrzennych, pozwalają na szybkie, powtarzalne oraz porównywalne ustalenie aktualnego stanu obiektów, zjawisk i procesów, ich przyczyn oraz przewidywalnego stanu w przyszłości. Tym samym stanowią one podstawę do podejmowania przez administrację publiczną wszelkich decyzji przestrzennych o fundamentalnym znaczeniu dla społeczeństwa i gospodarki narodowej. Ciekawe przykłady zastosowań systemów informacji przestrzennej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie planowania przestrzennego i procesu decyzyjnego zostały omówione w artykule.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Bibliografia

Artykuły i książki:
J. Gaździcki, Leksykon geomatyczny, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, z 2001r, s.56
I. Lipowicz, Ustrojowe aspekty reformy samorządowej w latach 1990-1998 w świetle współczesnych wyzwań wobec administracji publicznej, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, rok LXXI- z.2-2009, s. 151
P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, PTI – Oddział Górnośląski Katowice 2008, wyd. II, s.25-33


Akty prawne międzynarodowe:
Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)

Ustawy:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2101, ze zm.)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nas zabytkami ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)
Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1472)

Strony internetowe:
https://serwis.wrosip.pl/imap/
https://powiatgorzowski.geoportal2.pl/
http://trzebnica.e-mapa.net/
http://obserwatorium.um.krakow.pl/obserwatorium/
http://sitplan.um.bytom.pl/iuip/
http://gis.parseta.pl/imap/
https://boleslawiec.eu/e-uslugi/index.php/etapy-realizacji-projektu
http://www.wgik.dolnyslask.pl/documents/10179/3673565/prez1.pdf/f3c5e88a-20ff-41a6-b252-e521ab4c0952
http://www.wgik.dolnyslask.pl/documents/10179/3673565/prez2.pdf/3ab88aed-a9e2-4ff4-a383-d6c5da14d0f7
https://serwis.wrosip.pl/imap/
http://jarocin.pl/files/REWITALIZACJA/konsultacje_przyjecie_GPRu/Gminny_Program_Rewitalizacji_dla_Gminy_Jarocin.pdf
http://geoportal.dolnyslask.pl/imap/
Opublikowane
2019-05-05
Jak cytować
Nakonieczna, I. M. (2019) „System Informacji Przestrzennej jak narzędzie wspomagające proces planistyczny i decyzyjny w samorządzie”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(1), s. 135–151. doi: 10.26774/mpp.44.
Dział
Artykuły