Od samorządu dzieci do parlamentów świata – ku modelowemu Miastu Dzieci

  • Kamila Maria Kamińska - Sztark Uniwersytet Wrocławski
  • Hanna Achremowicz Wrocław

Abstrakt

Celem artykułu jest zarysowanie postulatów dotyczących modelowego Miasta Dzieci – włączenia dzieci w procesy decyzyjne w sprawach, które ich dotyczą. Autorki przedstawiają koncepcję samorządności Janusza Korczaka jako modelowego przykładu dobrej praktyki. Akcentują one przy tym wizję dziecka jako kompetentnego i zdolnego do brania odpowiedzialności. Odnosząc się do praktycznej sytuacji na polu samorządności szkolnej, wyciągają wnioski i postulaty, wskazując na przykłady zagraniczne oraz własne doświadczenia. Włączenie dzieci w proces demokratyczny stanowi wyzwanie na polu wychowawczym – kształcenie obywateli świadomych swoich praw i chętnych do partycypowania w budowaniu miasta jest właściwym celem Miasta Dzieci.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Hanna Achremowicz, Wrocław

Mgr Hanna Achremowicz – absolwentka filozofii, pedagogiki i oligofrenopedagogiki. Od 2012 realizowała liczne projekty edukacyjne i badawcze, związane z obszarem wykluczenia społecznego, bezdomności, ekologii, edukacji patriotycznej, streetworkingu, muzealnictwa i doświadczenia macierzyństwa. W latach 2013-2016 pracowała w Towarzystwie Nasz Dom, opartym m.in. na założeniach pedagogicznych J. Korczaka, a w 2017-2018 jako pedagog specjalny w szkole podstawowej.

Publikacje:

„Kultura organizacyjna szkoły podstawowej Lauder etz Chaim” [w:] Inne Szkoły. Kultura organizacyjna placówek prowadzonych przez mniejszości wyznaniowe Wrocławia, A. Kucharska, K. Kamińska [red.], Wrocław 2014.

„Mit o powodzi i wydarzenia 1997 roku jako utopia konstytuująca tożsamość wsi Łany, Kamieniec Wrocławski i Jeszkowice” H. Achremowicz, K. Kamińska, [w:] Utopia a edukacja, R. Włodarczyk [red.], Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.

"Wojna o wały": Łany, Kamieniec Wrocławski, Jeszkowice... : opowieści o powodzi” H. Achremowicz, K. Kamińska [w:] Dolny Śląsk : pamiętam powódź, G. Czekański [red.], Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", Wrocław 2017.

Bibliografia

Bibliografia
Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, red. P. Majewski, M. Napiórkowski. Oprac. R. Chybowski, P. Dobrosielski, P. Majewski, M. Napiórkowski, P. Rodak, R. Sulima, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.
Burda B., Wpływ M. Lutra, F. Melanchtona, W. Trozendorfa na szesnastowieczne metody nauczania w szkołach średnich Dolnego Śląsk, „Kultura i Historia” 2001, nr 1, s. 135–140, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/49 [dostęp: 5.10.2018].
Cities Alive. Designing for urban childhoods, ARUP, Londyn 2017, https://www.arup.com/-/media/arup/files/publications/c/cities_alivedesigning_for_urban_childhoods.pdf [dostęp: 5.10.2018].
Fromm E., Ucieczka od wolności, tłum. A. Ziemilski, Warszawa 2014.
Geller A.M., Samorządność zaczyna się w toalecie. Raport z badań samorządów uczniowskich wykonanych dla Koalicji na rzecz Samorządów Uczniowskich, marzec 2013, https://samorzad.ceo.org.pl/sites/samorzad.ceo.org.pl/files/samorzadnosc_zaczyna_sie_w_toalecie.pdf [dostęp: 7.10.2018].
Graham W., Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat, tłum. A. Sak, Karakter, Kraków 2016.
Jacobs J., Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, tłum. Ł. Mojsak, Centrum Architektury, Warszawa 2014.
Juul J., Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej?, tłum. B. Hellamann, B. Baczyńska, Wydawnictwo MiND, Podkowa Leśna 2011.
Kamiński A., Korzenie historyczne samorządu dziecięcego Janusza Korczaka, [w:] Newerly I., Kamiński A., Żelazko W., Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka, Nasza Księgarnia, Warszawa 1962, s. 7–32.
Kamiński A., Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.
Korczak J., Jak kochać dziecko, [w:] idem, Pisma wybrane, t. 1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1984.
Korczak J., Prawo dziecka do szacunku, [w:] idem, Pisma wybrane, t. 1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1984.
Laker L., What would the ultimate child-friendly city look like?, „The Guardian”, https://www.theguardian.com/cities/2018/feb/28/child-friendly-city-indoors-playing-healthy-sociable-outdoors, [dostęp: 7.10.2018].
Michler A., Valentin Trozendorf nauczyciel Śląska, Biblioteczka Milosnikov Ziemi Zlotoryjskiej, Złotoryja 1996.
Newarly I., Testamenty, [w:] Newerly I., Kamiński A., Żelazko W., Samorząd uczniowski w systemie wychowaczym Korczaka, Nasza Księgarnia, Warszawa 1962, s. 35–50.
Newerly I., Kamiński A., Żelazko W., Samorząd uczniowski w systemie wychowaczym Korczaka, Nasza Księgarnia, Warszawa 1962.
Rogowska-Falska M., Zakład wychowawczy „Nasz Dom”. Szkic informacyjny, Nakładem Towarzystwa Nasz Dom, Warszawa 1928.
Silva-Braga B., Inside New York City's adventure playground, where kids make the rules, https://www.cbsnews.com/news/america-ready-for-uk-adventure-playgrounds/ [dostęp: 7.10.2018].
Śliwerski B, Meblowanie szkolnej demokracji, Wolters Kulwer, Warszawa 2017.
Słownik języka polskiego, t. I, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1988.
Stachowicz K., Korczak, Buchmann, Warszawa 2012.
Starczewska K., Idee Wychowawcze Korczaka wobec wyzwań współczesnego świata, „Psychologia wychowawcza” 2012, nr 1–2, s. 146–160.
Szczepska-Pustkowska M., W stronę filozofii dzieciństwa. Adultystyczna wizja dziecka i dzieciństwa z Arystotelesem w tle, „Przegląd Pedagogiczny” 2012, nr 1, s. 35–49.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. 2017, poz. 59.
Wilkinson P., Architektura – wizje niezrealizowane, tłum. M. Szymański, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2018.
Witkowski J., Samorządność uczniowska w systemie edukacyjnym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
Wrocław. Rewers. Scenariusze miasta przyszłości, red. K. Kamińska, M. Pięta–Kanurska, A. Snitsaruk, t. 0, Biuro Festiwalowe IMPART, Wrocław 2016.
Opublikowane
2019-05-05
Jak cytować
Kamińska - Sztark, K. M. i Achremowicz, H. (2019) „Od samorządu dzieci do parlamentów świata – ku modelowemu Miastu Dzieci”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(1), s. 75–90. doi: 10.26774/mpp.46.
Dział
Artykuły