Duża strata o małym znaczeniu? O wzajemnej relacji między statusem wojewódzkim, tożsamością lokalną i sferą praktyk społecznych

  • Dawid Krzysztof Krysiński Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: rozwój lokalny, tożsamość lokalna, samorząd terytorialny, reforma administracyjna

Abstrakt

Celem artykułu jest próba pokazania w jaki sposób stosunek do reformy administracyjnej z 1999 roku przekłada się na tożsamość lokalną byłych i obecnych miast wojewódzkich. W prezentowanej pracy tożsamość jest rozumiana jako źródło inspiracji rozwojowych (mobilizacji ludzi wokół pewnych idei, budowania pozytywnego wizerunku miasta, wdrażania konkretnych działań inwestycyjnych w odniesieniu tożsamości), lub przeciwnie - jako element prowadzący do regresu lub demobilizacji społecznej. Jednym z elementów tak ujmowanej tożsamości może być stosunek do rangi wojewódzkiej, który znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w opiniach na temat ogólnej kondycji społeczno-gospodarczej miast, ale też w interpretacji warunków, w jakich lokalnym aktorom przychodzi prowadzić działalność urzędową czy gospodarczą. Wykorzystując wywiady swobodne z urzędnikami, przedsiębiorcami i liderami organizacji pozarządowych reprezentującymi dwa byłe i dwa obecne miasta wojewódzkie (Kalisz, Legnicę, Opole i Zieloną Górę) pokazano, że wśród elit byłych miast wojewódzkich wciąż istnieje poczucie deprywacji, które ma swoje źródło w sferze symbolicznej związanej z rangą administracyjną miasta. Jednocześnie zwrócono uwagę, że reforma - chociaż wciąż budzi negatywne emocje w danych stolicach województw - nie przekłada się na demobilizację społeczną w sferze przedsiębiorczości lub walki o wsparcie z samorządu województwa.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Bibliografia

Bagiński E., 1988, Nowe miasta wojewódzkie [w:] Jałowiecki B., Kaltenberg-Kwiatkowska E. (red.), Procesy urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce, Wrocław
Bagiński E., 2004, Sieć osadnicza województwa dolnośląskiego [w:] Bagiński E. (red.), Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą Dolnego Śląska, Wrocław
Bartkowski J., 1990, Powiązania pionowe i poziome władz lokalnych [w:] Bartkowski J., Kowalczyk A., Swianiewicz P., Strategie władz lokalnych, seria „Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny”, nr 21
Bennett R., Krebs G., 1991, Local Economic Development, London: Belhaven
Błaszczyk, M., 2015, O politycznej naturze tożsamości lokalnej. W: Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji I metropolizacji [w:] Malikowski M., Palak M., & Halik. J. (red.), Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Broadway, 2007, Grants in a Federal Economy: A Conceptual Perspective [w:] Broadway R., Shah A. (red.), Intergovernmental Fiscal Transfers. Principles and Practice, Washington
Brol R., 1998, Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju społecznego, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu”, nr 785
Chrisidu-Budnik A., Korczak J., 2013, Województwo jako kreator rozwoju regionalnego [w:] Korczak J. (red.), Województwo – region – regionalizacja. 15 lat po reformie administracyjnej, Wrocław
Christofakis M., 2010, Strategic Options for Tourism Impacts on Local Sustainability: A Conceptual Approach, Local Economy, Vol.25(7), pp. 589-60
Christofakis M., Tsampra M., 2011, Opportunities and restrictions for the local-endogenous development in metropolitan areas of high industrial concentration: the case of Thriasio Pedio in Attica, Munich Personal RePEc Archive, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/37052
Ciechocińska M., 1994, Miasta północnego Mazowsza w procesach przemian ekonomicznych i politycznych [w:] Kaltenberg-Kwiatkowska E. (red.), Miasta polskie w dwusetlecie prawa o miastach, Warszawa
Coffey S., Polese M., 1985, Local Development. Conceptual Bases and Policy Implications, Regional Studies, Vol. 19(2), pp.85-93
Fjeldstad O.H., 2001, Intergovernmental fiscal relations in developing countries. A review of issues, “CMI Working Papers”
Guy Peters B., 2010, The Politics of Bureaucracy, An Introduction to Comparative Public Administration, New York
Jastrzębska W., Lechwar M., 2009, Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego – wybrane aspekty, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 19
Kajdanek K., 2017, Tożsamość na sprzedaż? Wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny Wrocławia oraz jego komercjalizacja, „Architectus”, nr 50
Kisiała W., 2017, Wpływ utraty statusu ośrodka wojewódzkiego na rozwój miast, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 477
Komorowski J.W., 2012, Miasta wojewódzkie a miasta postwojewódzkie w Polsce – zróżnicowanie i zmiany poziomu gospodarczego w pierwszej dekadzie XXI wieku, „Studia Miejskie”, nr 8
Krysiński D., 2013, Wszystko, co złe, to reforma. O utracie statusu miasta wojewódzkiego w dyskursie kaliszan, „Przegląd Socjologiczny”, nr 4
Kurniewicz A., Swianiewicz P., 2016, Ból fantomowy czy realna strata?: wpływ utraty statusu stolicy województwa na rozwój gospodarczy i miejsce w hierarchii systemu osadniczego, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 61, nr 2
Liszewski S., 1992, Funkcja administracyjna miast jako przedmiot badań geograficznych, „Folia Geographica”, nr 17
Maik W., 1997, Podstawy geografii miast, Toruń
Pluta J., 2018, Uwagi o reprodukcji wspólnoty. Kwestia integracji społecznej mieszkańców miasta poprzez uczestnictwo w kulturze, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, nr 19
Shah A., 2012, Public Services and Expenditure Need Equalization Reflections on Principles and Worldwide Comparative Practices, Policy Research Working Paper 6006, The World Bank
Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., 2009, Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1
Swianiewicz P., 1990, Region w perspektywie europejskiej [w:] Kukliński A., Swianiewicz P., (red.), Polskie województwo. Doświadczenia i perspektywy, „Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny”, nr 23
Swianiewicz P., 2003, Transfery z budżetu państwa dla samorządów lokalnych, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1
Szmytkie R., 2006, Sytuacja społeczno-ekonomiczna byłych miast wojewódzkich [w:] Słodczyk J., Szafranek E. (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Opole
Tarkowski J., 1994, Socjologia świata polityki. Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym, t. 1, Warszawa
Wilk W., 2004, The Effect of Changes in Administrative Division on The Economic Position of The Largest Cities in Poland, „Miscellanea Geographica”, vol. 11
Wollmann H., Lankina T., 2003, Local Government in Poland and Hungary: from post-communist reform towards EU accession [w:] Baldersheim H., Illner M., Wollmann H. (red.), Local Democracy in Post-Communist Europe, Opladen
Woś B., 2005, Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce, Wrocław
Wójcik S., 2009, Samorząd terytorialny w Polsce w XX w. Myśl samorządowa. Historia i współczesność, Lublin
Opublikowane
2018-12-03
Jak cytować
Krysiński, D. K. (2018) „Duża strata o małym znaczeniu? O wzajemnej relacji między statusem wojewódzkim, tożsamością lokalną i sferą praktyk społecznych”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(1), s. 103–122. doi: 10.26774/mpp.47.
Dział
Artykuły