Polityka spójności – nowa polityka miejska a polityki rozwojowe

  • Jacek Pluta Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: jność społeczna, jakość życia, silne społeczności, polityka lokalna

Abstrakt

W artykule rozważono kwestię spójności jako zasady realizacji polityki lokalnej. Punktem wyjścia jest wskazanie, że samo łączenie kwestii jakości życia z polityką rozwojową na poziomie lokalnym może być niewystarczające wobec pytania jak dokładnie to robić? Jakkolwiek zasadne wydaje się traktowanie jakości życia jako kwestii rozwojowej, nie zaś socjalnej, to do rozważenia pozostaje nie tylko sprawa ostatecznego celu polityki rozwojowej, ale określonych jej zasad. Nawet wówczas, gdy cele takiej polityki zostaną opisane w kategoriach zrównoważonego rozwoju, nie możemy być pewni trwałości osiągniętego konsensusu między interesariuszami strategii. W artykule przestawiono argumentację na rzecz tezy, że obok zrównoważonego rozwoju wyzwaniem dla obecnie wdrażanych polityk na poziomie lokalnym powinno być także tworzenie silnych społeczności lokalnych, do czego niezbędnym narzędziem staje się polityka spójności. Rygory tworzenia takiej polityki przedstawione zostały w drugiej części artykułu. Empiryczne ilustracje dla przeprowadzonego toku wywodu zostały zaczerpnięte z badań i opracowań diagnostycznych dotyczących Wrocławia.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Bibliografia

Borys T., Rogala. P. (2008). Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe. UNDP Warszawa.
Clark, T. N. (Ed.). (2004). The city as an entertainment machine. Elsevier Health Sciences.
Greta M., Tomczak-Woźnia E. (2013). Problem spójności w nowej polityce regionalnej UE na lata 2014-2020. Optimum. Studia Ekonomiczne 2013/4(64).
Habermas J (2002). Teoria działania komunikacyjnego, t. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Landry, C. (2012). The creative city: A toolkit for urban innovators. Routledge.
Ład społeczny w przestrzeni miasta. (2016) Raport z badań w komponencie badań społecznych projektu pn. Analiza funkcjonalna osiedli. Opracowanie: K. Kajdanek, J. Makaro, J. Pluta. Wrocław. Materiał źródłowy.
Miller M., Zieliński A. (2002). Zdrowie publiczne – misja i nauka. Przegląd Epidemiologiczny 2002 (56).
Mironowicz I. (2016). Analiza Funkcjonalna Osiedli Wrocławia. Fundacja Dom Pokoju Wrocław.
Petelewicz M. Drabowicz T. Jakość życia – globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja. Łódź 2016
Piontek F. (2000). Integracja Polski z Unią Europejską a wdrażanie konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju (w:) Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia, w M. Burchard-Dziubińska (red.), tom I, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź .
Pluta J. (2009). Uwagi o psychospołecznych i kulturowych kontekstach badania jakości życia w mieście, w: Wrocławskie reminiscencje socjologiczne / pod red. nauk. Jana Wojtasia. Wydawnictwo DTSK "Silesia". Wrocław.
Rosen, G. (2015). A history of public health. JHU Press.
Wrocławska diagnoza społeczna (2017). Raport z badań socjologicznych nad mieszkańcami miasta. Wrocław Kajdanek K., Pluta J. red. [http://www.repozytorium.uni.wroc.pl]
Zukin, S. (1993). Landscapes of power: from Detroit to Disney World. Univ of California Press.

Opracowania zbiorowe

[I] (1995). WHOQOL Group. The WHO Quality of Life Assesement: Position Paper of the WHO, Social Science and Medicine, 41.
[II] (2009). Model jakości życia w koncepcji rozwoju regionalnego. Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Badania metodami foresight”. Nr umowy: UDA‐ POIG.01.01.01‐02‐011/09‐00 z dnia 23.09.2009 r. Opracowanie Zbiorowe.
[III] (2015). Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław.
Opublikowane
2019-05-05
Jak cytować
Pluta, J. (2019) „Polityka spójności – nowa polityka miejska a polityki rozwojowe”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(1), s. 37–53. doi: 10.26774/mpp.56.
Dział
Artykuły