Strategie przyszłości Wrocławia

Słowa kluczowe: Wrocław, strategia, rozwój, decentralizacja, osiedla, governance, polityka społeczna, spójność społeczna, urbanistyka, aksjologia, gra

Abstrakt

Autor przedstawia schemat trzech kolejnych generacji strategii Wrocławia. Pierwsza to ta obecna. Jej główne dokumenty to przyjęte w 2018 r. Strategia Wrocław 2030 oraz nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Uzupełnia je program Jacka Sutryka, nowego prezydenta miasta wybranego w 2018 r. Drugą generacją jest hipotetyczna strategia, która może zostać przyjęta ok. 2030 r. Zaś trzecią – kolejna hipotetyczna strategia, z ok. 2040 r. Autor zastanawia się nad wyzwaniami, na jakie będą musiały odpowiedzieć te strategie. Akcentuje możliwe konsekwencje decentralizacji Wrocławia, zwłaszcza w powiązaniu z nową polityką społeczną. Proponuje powrót do pojęć gry o miasto oraz strategii wartości, wypracowanych we Wrocławiu w latach 90. Analizuje ich konsekwencje ontologiczne i możliwy wpływ na przyszłe wrocławskie strategie.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Bibliografia

A. Badiou, Krótki traktat z ontologii przejściowej, Biblioteka Kwartalnika KRONOS, Warszawa 2018
A. Bard, J. Söderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006
C. Bielecki, Gra w miasto, Fundacja Dom Dostępny, Warszawa 1996
R. Camagni, Regional Competitiveness: Towards a Concept of Territorial Capital [w:] R. Capello, R. Camagni, B. Chizzolini, U. Fratesi, Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe. European Competiveness and Global Strategies, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008
R. Galar, G. Roman, J. Waszkiewicz, Strategia „Wrocław w perspektywie 2020 plus”, Wrocław 2006, https://www.wroclaw.pl/biznes/files/dokumenty/1250/strategia-Wroclaw2020-pl.pdf
Y.N. Harari, Homo Deus. A Brief History of Tomorrow, Vintage, London 2017
G. Harman, Książę sieci. Bruno Latour i metafizyka, Biblioteka Kwartalnika KRONOS, Warszawa 2016
G. Hassan, M. Mean, Ch. Tims, The Dreaming City: Glasgow and the Power of Mass Imagination, Demos, London 2007, https://www.demos.co.uk/files/Dreaming%20city.pdf
S. Lem, Powrót z gwiazd, Agora, Warszawa 2008
L. Light, 4 Financial Savants Warn About The Great Crash Of 2020 [w:] „Forbes”, 31.07.2018., https://www.forbes.com/sites/lawrencelight/2018/07/31/4-financial-savants-warn-about-the-great-crash-of-2020/#6ff00c3b6197
Ł. Medeksza, Solidarny Wrocław 2030. O kapitale społecznym w nowej strategii miasta [w:] „Miasto. Pamięć i Przyszłość: Wrocławski Rocznik Samorządowy”, nr 2, Wrocław 2017, https://miasto.zajezdnia.org/mpp/article/view/36/33
Ł. Medeksza, Trzy scenariusze, które wstrząsną Dolnym Śląskiem [w:] „Dolny Śląsk”, nr 21/2018, Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne, Wrocław 2018I. Mironowicz, Analiza Funkcjonalna Osiedli Wrocławia, Fundacja Dom Pokoju, Wrocław 2016
H. Mintzberg, Crafting Strategy [w:] „Harvard Business Review”, July 1987, https://hbr.org/1987/07/crafting-strategy
H. Mintzberg, The Rise and Fall of Strategic Planning. Reconceiving Roles for Planning, Plans, Planners, The Free Press, New York 1994
Nowa Konstytucja Osiedli. Raport dotyczący rekomendacji zmian wrocławskiego ustroju osiedlowego, Wrocław 2018, https://www.wroclaw.pl/rozmawia/files/dokumenty/11753/raport%20Nowa%20Konstytucja%20Osiedli%20-%20rekomendacje.pdf
N. Roubini, N. Rosa, We are due a recession in 2020 – and we will lack the tools to fight it [w:] „The Guardian”, 13.09.2018., https://www.theguardian.com/business/2018/sep/13/recession-2020-financial-crisis-nouriel-roubini
Strategia Wrocław 2030, załącznik do uchwały nr LI/1193/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 lutego 2018 r., Wrocław 2018, http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/196464/1193ru07z.pdf
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław 2018, http://gis.um.wroc.pl/imap/?gpmap=Studium2018 [tam: tekst Studium]
J. Sutryk, Cały Wrocław bliżej domu. Program dla Wrocławia, Wrocław 2018
J. Sutryk, Expose [w:] Jacek Sutryk oficjalnie prezydentem Wrocławia, Sutryk.pl, 19.11.2018., https://www.sutryk.pl/aktualnosci/jacek-sutryk-oficjalnie-prezydentem-wroclawia/
J. Sutryk, W 100-lecie niepodległości – nowa racja stanu! [w:] „Wszystko, co Najważniejsze”, 26.09.2018., https://wszystkoconajwazniejsze.pl/jacek-sutryk-w-100-lecie-niepodleglosci-nowa-racja-stanu/
B. Trochimska-Kubacka, Absolutyzm aksjologiczny. Rekonstrukcja oparta na aksjologii Rickerta, Schelera i Hartmanna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999
J. Waszkiewicz, Zorientowana na wartości strategia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego – koncepcja i przykład implementacji [w:] „Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej”, nr 81, „Studia i Materiały”, nr 23: „Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach zmieniającego się otoczenia”, część 2, Wrocław 2006
H. G. Wells, Wehikuł czasu, Biblioteka Narodowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1985
What are Shell Scenarios? [w:] Shell.com, https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios/what-are-scenarios.html
Opublikowane
2018-12-03
Jak cytować
Medeksza, Łukasz (2018) „Strategie przyszłości Wrocławia”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(1). doi: 10.26774/mpp.63.
Dział
Artykuły