Administracja zespolona w mieście na prawach powiatu

  • Mateusz Barański

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę funkcjonowania organ.w administracji zespolonej

w mieście na prawach powiatu. We wstępie tekstu wskazano na powiązania między

restytucją samorządu terytorialnego w Polsce i wprowadzeniem jego tr.jstopniowego

modelu a wykonywaniem zadań terenowej administracji rządowej. Następnie odniesiono

się do kwestii modelowej struktury powiatowej administracji zespolonej, kt.ra

została ujęta w ustawie o samorządzie powiatowym. Szczeg.lną uwagę poświęcono

staroście jako organowi administracji og.lnej, z kt.rym zespolono poszczeg.lne

powiatowe jednostki organizacyjne. W dalszej części poddano analizie odmienności

w strukturze administracji zespolonej w mieście na prawach powiatu. Kluczowym

zagadnieniem artykułu jest analiza art. 33b ustawy o samorządzie powiatowym

w kontekście odmienności ustrojowych gminy o statusie miasta. Dokonano r.wnież

analizy poszczeg.lnych organ.w administracji zespolonej w mieście na prawach

powiatu, prezentując wcześniejszy stan normatywny, jak i formułując uwagi de lege

lata. Publikację kończy podsumowanie organizacji administracji zespolonej w tej

specyfi cznej jednostce samorządu terytorialnego.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.
Opublikowane
2019-06-23
Jak cytować
Barański, M. (2019) „Administracja zespolona w mieście na prawach powiatu”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(2). doi: 10.26774/mpp.78.