Pozycja prawna skarbnika w mieście na prawach powiatu – na przykładzie Wrocławia

  • Dominik Kossak

Abstrakt

W artykule zostanie przeprowadzona analiza pozycji skarbnika miasta na prawach

powiatu na przykładzie Wrocławia. Uwzględnione w niej będą w szczeg.lności

jego kompetencje wyartykułowane w aktach prawa powszechnie i wewnętrznie

obowiązującego, a także ograniczenia związane z powołaniem na stanowisko skarbnika.

Dodatkowo, zakres artykułu obejmie procedurę powoływania i odwoływania

skarbnika ze stanowiska. Zostanie także podniesiona kwestia kontrasygnaty jako

wyrazu kontroli skarbnika nad fi nansami jednostki samorządu terytorialnego. Na

zakończenie uwzględniona będzie odpowiedzialność, kt.rą może ponieść skarbnik

w ramach pełnionych zadań.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.
Opublikowane
2019-06-23
Jak cytować
Kossak, D. (2019) „Pozycja prawna skarbnika w mieście na prawach powiatu – na przykładzie Wrocławia”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(2). doi: 10.26774/mpp.82.