Ustawa o związkach metropolitalnych. Skuteczny instrument rozwoju czy zbędna legislacja?

  • Artur Łysoń Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Słowa kluczowe: wolność gospodarcza, działalność gospodarcza, gospodarka komunalna, spółka komunalna, jednostka samorządu terytorialnego

Abstrakt

Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego jest tematem kontrowersyjnym. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim zakresu prowadzenia przez samorząd komercyjnej działalności gospodarczej. Z jednej strony podkreśla się, że samorząd, jako podmiot dysponujący dochodami publicznymi, nie musi sztywno trzymać się ekonomicznego bilansu zysków i strat oraz nie ponosi ryzyka gospodarczego. Z drugiej strony jednostka taka, prowadząc działalność gospodarczą, może uzyskiwać środki finansowe, które będą przeznaczane na realizację jej zadań własnych, czyli zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej. Jest to tym ważniejsze, im bardziej nieracjonalnie skonstruowany jest system finansowania działalności samorządu terytorialnego. Artykuł przybliża teoretyczno-prawną problematykę prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz praktykę funkcjonowania tych uregulowań na przykładzie Wrocławia.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Artur Łysoń, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku administracja oraz na kierunku prawo na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od października 2009 r. pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, gdzie zajmuje się sprawami rozwoju regionalnego. W październiku 2013 r. rozpoczął studia doktoranckie nauk prawnych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki wolności gospodarczej oraz działalności gospodarczej i jej ograniczeń, jak również funkcjonowania samorządu terytorialnego. Od stycznia 2016 r. jest aplikantem we wrocławskiej Izbie Adwokackiej.

Bibliografia

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.

Ustawa z dnia 9 X 2015 r. o rewitalizacji, Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.

Ustawa z dnia 9 X 2015 r. o związkach metropolitalnych, Dz. U. poz. 1890.

Ustawa z dnia 6 XII 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 383 z późn. zm.

Ustawa z dnia 8 III 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.

Ustawa z dnia 5 VI 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814.

Ustawa z dnia 5 VI 1998 r. o samorządzie województwa, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486.

Ustawa z dnia 11 VII 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Dz. U. z 2016 r. poz. 217.

Porozumienie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zasad współpracy Stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 4340 z późn. zm.

Uzasadnienie do projektu ustawy o powiecie metropolitalnym, druk sejmowy nr 2107 z dnia 30 VII 2013 r.

Uzasadnienie do projektu ustawy o rewitalizacji – druk sejmowy nr 3594 z dnia 2 VII 2015 r.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 V 2011 r., sygn. akt II CSK 409/10, LEX nr 863960.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 II 2010 r., sygn. akt II FSK 1585/08, LEX nr 595838.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 VI 2012 r., sygn. akt P 41/10, OTK-A 2012/6/65.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 VII 2012 r., sygn. akt P 30/11, OTK-A 2012/7/81.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 II 2012 r., sygn. akt K 5/11, OTK-A 2012/2/16

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 X 2001 r., sygn. akt SK 22/01, OTK 2001/7/216.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 I 1999 r., sygn. akt III RN 108/98, OSNP 1999/20/639.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 I 1999 r., sygn. akt III RN 130/98, OSNP 1999/21/671.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 XI 2003 r., sygn. akt I CK 323/02, OSNC 2004/6/103.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Rozwój miast w Polsce, Warszawa 2010.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Warszawa 2011.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krajowa Polityka Miejska, Warszawa 2015.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz, Warszawa 2016.

Ministerstwo Rozwoju, Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa 2016.

Instytut Rozwoju Terytorialnego, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego. Perspektywa 2020, Wrocław 2014.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, Wrocław 2013.

Urząd Miejski Wrocławia. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Wrocław 2016.

Główny Urząd Statystyczny, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r., Warszawa 2014.

Główny Urząd Statystyczny, Regiony Polski 2016, Warszawa 2016.

Kancelaria Sejmu, Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (nr 24) z dnia 17 marca 2016 r., Warszawa 2016. http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/BBD230172065E56CC1257F81003A38A0/%24File/0042508.pdf, (dostęp: 31 VIII 2016 r.)

Uwagi województwa małopolskiego, województwa łódzkiego, województwa opolskiego, województwa zachodniopomorskiego, województwa pomorskiego, województwa mazowieckiego, województwa kujawsko-pomorskiego i województwa warmińsko-mazurskiego do projektu ustawy o powiecie metropolitalnym - http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/4759F53D40D92EABC1257C760039EA84/%-24File/2107.pdf (dostęp: 31 VIII 2016 r.).

Bandzarzewski K., Ustawa o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.

Bąkowski T., Ustawa o związkach metropolitarnych. Komentarz, red. T. Bąkowski, Warszawa 2016.

Cybulska R., Ustawa o samorządzie gminnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016.

W. Dziemianowicz, J. Łukomska, Analiza obszarów i propozycja kierunków strategicznej interwencji wobec miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, Warszawa 2009.

G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Samorząd gminny. Komentarz, Warszawa 2005.

Kieres L., Związek komunalny. Zasady stosowania prawa, „Finanse Komunalne” 1996, nr 6.

Leoński Z., Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny 1995, nr 4.

Lisowski P., Materiały z seminarium „10 lat miasta na prawach powiatu”, red. J. Korczak, Wrocław 2008.

Łysoń A., 25 lat samorządu Wrocławia, red. W. Suleja, R. Nowakowski, G. Strauchold, Wrocław 2015.

Miruć A., Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.

Szlachetko J.H., Ustawa o związkach metropolitarnych, red. T. Bąkowski, Warszawa 2016.

Brodziak M., Dlaczego powinniśmy pozostać przy metropoliach?, http://popierambydgoszcz.pl/2016/03/dlaczego-powinnismy-pozostać-przy-metropoliach/ (dostęp: 31 VIII 2016 r.)

Grzybowski M., XIV Kongres Konferencji Europejskich Sądów Konstytucyjnych, Wilno 2–7 V 2008 r., http://www.confeuconstco.org/reports/rep-xiv/report_Poland_po.pdf (dostęp: 31 VIII 2016 r.)

https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2016/24052, projekt-ustawy-o-zwiazku-metropolitalnym-w-wojewodztwie-slaskim.html (dostęp: 30 VIII 2016 r.).

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/nowa-wizja-rozwoju-polski/ (dostęp: 31 VIII 2016 r.).

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/4759F53D40D92EABC1257C760039EA84/%-24File/2107.pdf, (dostęp: 31 VIII 2016 r.).

https://zitwrof.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/, (dostęp 31 VIII 2016 r.)
Opublikowane
2016-12-31
Jak cytować
Łysoń, A. (2016) „Ustawa o związkach metropolitalnych. Skuteczny instrument rozwoju czy zbędna legislacja?”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 10, s. 68-87. doi: 10.26774/mpp.10.
Dział
Studia